استاد سعید جدی

استاد سعید جدی

مدرس شیمی کنکور

کارشناس ارشد مهندسی شیمی

مولف دهها جلد کتاب کمک آموزشی معتبر

ازجمله مجموعه کتاب های الفبای شیمی-بانک تست نوبل-کتاب شیمی عمومی پیام نور-شبیه ساز کنکور انتشارات سبقت و...

سابقه تدریس در مراکز آموزشی معتبر از جمله حکمت،هدف،شهید مطهری،سرای دانش،اندیشه سازان،خوارزمی،فرزانگان،علوی،مدرسان تهران و...

امتیاز دهید

نظرات و پیشنهادات

Top